Gebruiksvoorwaarden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Lees s.v.p. onderstaande voorwaarden zorgvuldig door, want door het bezoeken en gebruikmaken van deze website verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De website 'www.belgroep.nl' (hierna: 'de Website') wordt gepubliceerd door Bel Nederland B.V., onderdeel van Fromageries Bel, met hoofdkantoor in Utrecht (hierna: 'BEL').

1. Gebruik van de Website

Kwaliteit van informatie

BEL besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de kwaliteit van de informatie op deze Website. BEL kan echter niet garant staan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BEL behoudt zich het recht voor alle informatie en content van de Website te allen tijde en zonder aankondiging te actualiseren.

Toegang tot de Website

BEL garandeert niet dat de website www.belgroep.nl te allen tijde toegankelijk is.

BEL behoudt zich het recht voor tot het uitvoeren van wijzigingen van de Website die BEL noodzakelijk acht, en wel zonder voorafgaande kennisgeving, zelfs wanneer de toegang tot en/of het gebruik van de Website onderbroken of beperkt is.

U erkent dat u de correcte werking van uw computeruitrusting geverifieerd heeft en dat uw computeruitrusting voldoende beschermd is tegen virussen en malware.


Toegang tot beveiligde gedeelte van de Website

Bepaalde gebruikers van de website van BEL zijn voorzien / kunnen worden voorzien van toegangscodes voor toegang tot een beveiligd gedeelte van onze Website dat bepaalde aanvullende (product)informatie kan bevatten. BEL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook de toegangscodes te annuleren of toegang tot een beveiligd gedeelte van de Website te blokkeren.


Verzending van een brief/e-mail

BEL garandeert niet dat e-mails of andere elektronisch aan BEL verzonden communicatie op tijd ontvangen en/of verwerkt worden, en BEL is niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.


Link naar andere websites

De Website kan toegang verlenen tot externe websites van partners, via hyperlinks of door content van partners in de Website op te nemen.

Hoewel de keuze van de links naar externe websites aan de nodige zorgvuldigheid en waakzaamheid wordt onderworpen, aanvaardt BEL geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze externe websites, hun (on)beschikbaarheid en content, advertenties, producten, diensten of andere zaken op deze websites.

BEL is niet aansprakelijk voor het verrichten of nalaten van handelingen door partners of content leverende derden.

2. Intellectuele eigendom

Alle rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Website of delen daarvan en alle content is eigendom van en blijft eigendom van BEL en/of haar licentiegevers.

De op onze Website verschafte informatie mag uitsluitend voor strikt persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Alle andere vormen van gebruik zijn ten strengste verboden en kunnen een inbreuk vormen op de rechten (of op de intellectuele eigendom) van BEL. Het gebruik van door derden verschafte informatie kan onderworpen zijn aan de voorwaarden van die derden.

Rechten op commercials en muziekwerken die zijn opgenomen in video's op onze Website komen uitsluitend toe aan de eigenaar van de opname van het werk in kwestie.

3. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover onder het toepasselijk recht toegestaan sluit BEL elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit:

- verkeerd gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig kan blijken te zijn;

- de onbeschikbaarheid en/of beperkte toegankelijkheid en/of gebruik van de Website om welke reden dan ook;

- verlies van gegevens, schade, vernietiging of virussen/malware met mogelijke negatieve gevolgen voor uw computeromgeving, en/of de aanwezigheid van een virus op de Website;

- het verbieden of verwijderen van informatie of enig ander op de Website geplaatst element.


4. Toepasselijk recht

De geldigheid, uitleg en uitvoering van deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.