Privacybeleid

De website 'www.belgroep.nl' (hierna: 'de Website') wordt gepubliceerd door de Bel Groep in Nederland, onderdeel van Fromageries Bel, met hoofdkantoor in Schoonrewoerd (hierna: 'BEL').

1. BEL HECHT AAN PRIVACY

Teneinde aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en een zo hecht mogelijke relatie met hen op te bouwen, verzamelt onze Groep vaak op verschillende manieren persoonlijke gegevens. Klanten moeten ervan verzekerd zijn dat we al het mogelijke doen om de vertrouwelijkheid van alle tussen hen en onze Groep en Merken uitgewisselde persoonlijke gegevens te waarborgen.

Bel verbindt zich uw privacy te respecteren en garandeert volledige transparantie en veiligheid bij het verzamelen, verwerken en opslaan van uw persoonlijke gegevens.

Als onderdeel van deze inzet voor privacy hanteren we een beleid voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke gegevens van onze klanten. In dit privacybeleid worden de voorwaarden beschreven waaronder BEL uw persoonlijke gegevens gebruikt.

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens is Bel Leerdammer B.V.

2. TOESTEMMING

Onder 'persoonlijke gegevens' wordt informatie verstaan op grond waarvan iemands identiteit kan worden vastgesteld (bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, accountnummer), en alle informatie over de verblijfplaats of activiteiten van die persoon wanneer deze informatie aan persoonlijke gegevens kan worden gekoppeld.

Persoonlijke gegevens omvatten geen 'geaggregeerde' informatie oftewel informatie betreffende een groep of categorie producten, diensten of gebruikers, wanneer deze geaggregeerde informatie niet aan persoonlijke gegevens kan worden gekoppeld. Geaggregeerde informatie geeft ons een beter inzicht in trends en in de behoeften van onze gebruikers, zodat we beter in staat zijn nieuwe features te bedenken of onze diensten anderszins op maat te maken. Dit beleid beperkt op geen enkele wijze onze verzameling en ons gebruik van geaggregeerde informatie.

Wij adviseren u nadrukkelijk dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen alvorens persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

BEL gebruikt uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Indien de lokale regelgeving dat vereist, kan u met het oog op de verzameling van persoonlijke gegevens om toestemming worden verzocht voordat deze gegevens mogen worden verzameld en verwerkt.

3. BEGINSELEN VAN DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Rechtmatigheid

De gegevens worden verzameld voor specifieke, expliciete en rechtmatige doeleinden; er zullen geen privacygevoelige gegevens worden verwerkt (bijv. ras of etnische afkomst, levens-, politieke of religieuze overtuiging, vakbondslidmaatschap van personen, gezondheid of seksuele geaardheid, strafbare feiten, vonnissen en veiligheidsmaatregelen);

Relevantie

De gegevens zijn geschikt, relevant en niet buitensporig voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld;

Juistheid

De gegevens zijn correct, volledig en, zo nodig, up-to-date;

Transparantie

Bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens wordt u in kennis gesteld van alle relevante feiten ten aanzien van de verzameling en verwerking van die informatie en met name van het doel en de ontvangers van die informatie;

Opslag

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt;

Toestemming

De persoon in kwestie moet toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en verwerken van zijn gegevens;

Vertrouwelijkheid & veiligheid

We garanderen de vertrouwelijkheid en veiligheid van alle verzamelde persoonlijke gegevens door de uitvoering van redelijke technische maatregelen.

4. TOEPASSINGSGEBIED

Dit Privacybeleid is van toepassing op:

  • Elke verwerking van persoonlijke gegevens die binnen onze relatie met onze klanten kan plaatsvinden.
  • Alle websites van BEL, met name >> in dit geval www.belgroep.nl

5. SOORT VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Actieve verzameling

Als u onze Website bezoekt, kunnen op verschillende manieren persoonlijke gegevens worden verzameld. De persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen door u een contactformulier te laten invullen zijn: naam, adres, e-mail, andere contact- en/of demografische gegevens.

Cookies

Door gebruik te maken van de Website stemt u in met de mogelijkheid dat we automatisch bepaalde gegevens registreren door middel van 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die op verzoek van een Website op de harde schijf van een gebruiker worden geplaatst om de Website in staat te stellen gebruikers te herkennen wanneer ze de Website opnieuw bezoeken en bepaalde gegevens te registreren, zoals klantvoorkeuren en klanthistorie.

Als u cookies wilt blokkeren of verwijderen of een waarschuwing voor cookies wenst, kunt u de instructies van uw browser of mobiele apparaat of de helpfunctie van uw browser raadplegen. Wanneer een browser of mobiel apparaat is ingesteld op het weigeren van cookies of wanneer een gebruiker een cookie weigert, is het echter mogelijk dat bepaalde delen van de Website niet meer goed werken. Meer informatie over ons gebruik van cookies kunt u vinden in ons Cookie-beleid. Op www.allaboutcookies.org vindt u meer informatie over hoe u de cookie-instellingen van uw browser kunt veranderen.

Wij gebruiken cookies van Google Analytics die de volgende gegevens registreren:

Klikgedrag en bezoekersgegevens: Gegevens van bezoekers (IP-adres, gebruikersnaam, tijdstippen van bezoeken, bezochte pagina's en gegevens van de browser van de bezoeker) worden geregistreerd. Bel Groep analyseert deze gegevens met als doel het optimaliseren van de website. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, behalve in gevallen waarin wij hiertoe wettelijk worden verplicht. Bel Groep maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te verkrijgen in de manier waarop de website wordt gebruikt. De verkregen gegevens worden door Google gebruikt en opgeslagen. Google gebruikt cookies bij de uitvoering van haar Analytics-dienst.

Als u uw internetbrowser sluit, worden cookies niet bewaard.

7. DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS / DELEN WE?

Het verzamelen van persoonlijke gegevens dient de volgende doelen:

  • Het kunnen beantwoorden van al uw mogelijke vragen.
  • Het verbeteren van onze producten, met name dankzij een beter inzicht in uw wensen en behoeften.
  • Het versturen van nieuwsbrieven. U kunt de ontvangst van nieuwsbrieven op elk moment stopzetten door op de desbetreffende link onder aan de desbetreffende e-mails te klikken.
  • Het veilig maken en verbeteren van uw gebruik van de websites van BEL (browsen, veiligheid van gegevens, enz.).
  • Het voldoen aan lokale regelgeving.
Delen we persoonlijke gegevens?

Tenzij elders in dit Privacybeleid anders wordt bepaald, maken we in de regel geen persoonlijke gegevens van gebruikers bekend aan derden, noch verkopen of verhandelen we in de regel persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden.

We kunnen persoonlijke gegevens delen met service providers die in verband met de Website door ons worden ingeschakeld of met ons samenwerken en die toegang tot die gegevens nodig hebben om hun werk voor ons te kunnen verrichten. In sommige gevallen kan de service provider de gegevens ten behoeve van ons direct van u verzamelen. We informeren service providers dat het hen niet is toegestaan van ons verkregen persoonlijke gegevens te gebruiken anders dan voor het leveren van de desbetreffende diensten aan ons. We zijn echter niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende informatie die u rechtstreeks aan deze service providers verstrekt, en we adviseren u zich te informeren over hun praktijken alvorens rechtstreeks persoonlijke gegevens aan deze service providers te verstrekken.

Van tijd tot tijd kunnen we ook persoonlijke gegevens aan derden verstrekken wanneer u ons daarvoor toestemming geeft. Zo kunnen we bijvoorbeeld relaties met derden aangaan om specifieke diensten of aanbiedingen direct ter beschikking van onze gebruikers te stellen. Als een gebruiker deze diensten of aanbiedingen van derden wenst te ontvangen, kunnen wij de persoonlijke gegevens die u bij aanmelding verstrekt, of andere persoonlijke gegevens zoals uw naam of andere contactgegevens, aan onze zakenpartners verstrekken voor zover we vinden dat zij die gegevens redelijkerwijs nodig hebben voor deze diensten of aanbiedingen of om contact met u te leggen.

We mogen persoonlijke gegevens bekendmaken wanneer we te goeder trouw geloven dat we daartoe wettelijk bevoegd of verplicht zijn, of dat dat redelijkerwijs noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke bepalingen of procedures of gerechtelijke autoriteiten, om te reageren op claims of ter bescherming van de rechten, eigendom of veiligheid van BEL, onze groepsmaatschappijen, onze klanten, onze werknemers of het algemene publiek, mede (maar niet beperkt tot) om ons en onze groepsmaatschappijen of onze klanten te beschermen tegen frauduleus gebruik, misbruik, oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van onze diensten.

Het is u bekend dat wanneer u gegevens post op openbare of besloten groepen, forums en/of andere interactieve gedeelten van onze Website, evenals informatie die u via onze Website deelt met anderen, deze gegevens ter beschikking staan van anderen en in sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer u gegevens post op een openbaar gedeelte van de Website) ter beschikking staan van het publiek. We adviseren u voorzichtig te zijn met het verstrekken van persoonlijke gegevens aan anderen of het delen van dergelijke informatie in openbare of besloten online forums. We zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen van derden aan wie u persoonlijke gegevens verstrekt.

Als u uw persoonlijke gegevens uit de openbare gedeelten van onze Website wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen.

Let wel: niets in dit Privacybeleid beperkt het delen van geaggregeerde informatie, die zonder uw toestemming aan derden kan worden verstrekt.

Links naar sites van derden

Onze Website bevat links naar andere websites. Social media sites van derden kunnen informatie over u registreren, bijvoorbeeld als u tijdens een bezoek aan onze Website op de 'Toevoegen aan'- of 'Vind ik leuk'-knop van een social media site klikt. We hebben geen invloed op dergelijke sites of hun activiteiten. Alle persoonlijke gegevens die u op de gelinkte pagina's verstrekt staan rechtstreeks ter beschikking van de desbetreffende derde en zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de privacy- en veiligheidspraktijken en het privacy- en veiligheidsbeleid van websites waarnaar we linken. Koppelingen van onze Website naar derden of naar andere sites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. We adviseren u zich te informeren over hun beleid en praktijken op het gebied van privacy en veiligheid alvorens persoonlijke gegevens aan hen te verstrekken.

8. VEILIGHEID

BEL neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die we via de Website en uw gebruik daarvan verzamelen. We hebben management-, fysieke en elektronische procedures geïmplementeerd die bedoeld zijn ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies of misbruik. Zo maken we gebruik van SSL-technologie (secured socket layer), die gevoelige informatie (account-wachtwoorden en andere identificeerbare gegevens) codeert die u tijdens het registreren aan ons verzendt.

Bovendien beperken we de interne toegang tot persoonlijke gegevens tot werknemers die deze gegevens nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. De onbevoegde toegang tot of het onbevoegde gebruik van deze gegevens door een werknemer is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Daarnaast zijn onze informatiebeheersystemen zo geconfigureerd dat werknemers geen toegang hebben tot informatie waarvoor ze geen bevoegdheid hebben.

Bedenk dat onze service providers verantwoordelijk kunnen zijn voor het verwerken of opslaan van persoonlijke gegevens die we ontvangen. Het is hen niet toegestaan rechtstreeks aan u te verkopen. Deze service providers zijn contractueel verplicht tot het beschermen van de persoonlijke gegevens die zij van ons hebben ontvangen.

Hoewel we streven naar bescherming van uw persoonlijke gegevens, moet u zich realiseren dat de verzending van gegevens via het internet niet altijd veilig is en dat derden deze gegevens kunnen onderscheppen of toegang tot deze gegevens kunnen krijgen. We kunnen de veiligheid van deze gegevens dan ook niet garanderen en we zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk wanneer ze worden onderschept.

9. GEGEVENSOPSLAG DOOR BEL

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen voor een periode die langer is dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verzameld, overeenkomstig toepasselijk recht.

10. TOEGANG EN WIJZIGING

U kunt uw verzamelde persoonlijke gegevens inzien, bijwerken, corrigeren of verwijderen door contact met ons op te nemen via:

Bel Leerdammer B.V.

T.a.v.: Privacy Policy Request

Steenovenweg 4

4145 KK Schoonrewoerd

Om toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens dient u de door ons gevraagde legitimatie te kunnen overleggen, en we behouden ons het recht voor gebruikers de toegang te ontzeggen als we twijfelen aan hun identiteit. We zullen zo spoedig mogelijk reageren op alle verzoeken om toegang.

We behouden ons het recht voor uw gegevens in onze bestanden te bewaren als we denken dat dat noodzakelijk of raadzaam is voor de oplossing van geschillen, de naleving van de servicevoorwaarden en vanwege technische en juridische vereisten en beperkingen met betrekking tot onze diensten.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven of gebruikt zoals beschreven in dit Beleid, gelieve onze Website dan niet te gebruiken.

12. UPDATES

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en wij raden daarom aan het regelmatig door te nemen.